رای دادگاه

فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)

پیامِ رای دادگاه فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه: ملاک و معیار شرایط فسخ نکاح، وجود اوصاف خاص از جمله عدم سلامت روحی و روانی زوجه قبل از وقوع عقد نکاح می باشد؛ بنابراین، اگر شرایط روحی زوجه از ابتدای ازدواج شامل رفتار غیر معقول و غیر متعارف نباشد و به مرور زمان به دلیل زایمان یا سایر موقعیت های زندگی مشترک در حد پیشرفته ظاهر شده باشد از مصادیق فسخ نکاح نیست.

خلاصه جریان پرونده

اقای ح. ا. ق. ملاک بوکالت ازخانم س. ح. فرزند م. در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ دادخواستی بطرفیت اقای س. ع. فرزند ق. ا. بخواسته مطالبه مهریه به تعداد ۱۱۴سکه تمام بهار ازادی تقدیم دادگستری شهرستان نور نموده است.

پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی نور ارجاع می‌شود. متقابلا اقای ن. ک. ب. لت از اقای س. ع. در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۹ دادخواستی بطرفیت خانم س. ح. و بخواسته فسخ نکاح تقدیم همان شعبه نموده و ضمن ان اجمالا اظهار داشته است.

موکل در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۹ باخوانده ازدواج دایم نموده و باستناد اسناد موجود از جمله پرونده پزشکی و شهادت شهود و اقاریر مکرر مشارالی‌ها درگیر بیماری روانی قبل از نکاح بوده است. که زوج ابتدا سعی در درمان همسر خویش داشته لیکن روزبه روز به وخامت اوضاع افزوده شده و به تشخیص پزشکان بیماری ایشان از نوع bmdnos که نوعی اختلال روانپرشی نامعین و از نوع دو قطبی شدید می‌باشد.

متاسفانه خوانده محترم (زوجه) از بیان این واقعیت خودداری و خواهان را در انعقاد اصل نکاح و تعیین مهرالمسمی مفروز کرده است. و با وجود شرایط و ارکان وقوع تدلیس در نکاح استدعای اعلام تدلیس در نکاح از جانب زوجه و اعلام بطلان مهرالمسمی بدلیل فقدان شرایط صحت معاملات و اعلام تهاتر و اسقاط تعیین و … دارم.

در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۲ دادگاه با حضور طرفین و وکلای انان تشکیل جلسه داده ابتدا اقای ک. وکیل زوج ضمن اصلاح خواسته خود به فسخ نکاح دراثر تدلیس در نکاح مطالبی در رابطه تاثیر تدلیس در مهریه بیان نموده و ادله اثباتی خود را

۱- اقرار خوانده در مکتوبات خود و اقرار در پرونده پزشکی به بیماری قبل از ازدواج واقدام به خودکشی

۲- پرونده پزشکی موجود در بیمارستان که قبل از ازدواج بمدت یکماه انجا بستری بوده است.

۳- شهود و مطلعین با ذکر اسامی و نظریه پزشکی قانونی و همچنین درخواست کارشناس (پزشک متخصص نموده است.

سپس اقای ح. ا. ق. وکیل زوجه ابتدا ایراد شکلی به نحوه طرح دعوی متقابل و تغییر خواسته نموده و اجمالا اعلام داشته ادعای فسخ دعوی تقابل محسوب نمی‌گردد. بلکه دفاع محسوب شده و درخواست صدور تصمیم شایسته قضایی نموده است. سپس وکیل زوج بشرح صورتجلسه بعمل امده پاسخ ایرادات را ذکر نموده است. و در ادامه اعلام داشته که خواسته موکل در این پرونده فسخ نکاح می‌باشد. دادگاه خطاب به زوج دقیقا اعلام نمایید شما از چه تاریخی متوجه بیماری و مشکلات روحی و روانی زوجه شده اید؟

حدود سال ۱۳۹۵ همسرم مشکل روحی پیدا کردند. و گوشه گیر شده‌اند و بستری گردید. فکر میکردم بیماری و عوارض بعد از زایمان است. و بعدا در سال۱۳۹۶ مطلع شدم که همسرم قبلا در… بستری شده‌اند و در سال ۱۳۹۹ متوجه بیماری همسرم شده‌ام در پرونده حضانت فرزند که مربوط به برج ۷.۸ سال ۹۹ بود وقتی از پزشکی قانونی استعلام گردید. متوجه وضعیت بیماری همسرم شدم.

دادگاه شما اگر قصد فسخ نکاح داشته‌اید چرا دادخواست طلاق داده اید؟ ج- اطلاعی از وضعیت حقوقی موضوع نداشتم و از این جهت ابتدا دادخواست طلاق داده‌ام ولی واقعا شرایط فسخ نکاح فراهم میباشد.

دادگاه جهت ملاحظه پرونده حضانت انرا مطالبه و در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۲ پرونده را ملاحظه و دستور تهیه تصویر از صفحات پرونده صادر که پیوست شده است. دادنامه شماره ۱۴۱۲-۹۹/۹/۱۶ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی نور حاکی از این است. بموجب ان دعوی زوجه بخواسته تحویل فرزند و صدور حکم حضانت طفل بطرفیت زوج حکم به بطلان دعوی خواهان صادر که پس از تجدیدنظرخواهی زوجه رای صادره بموجب دادنامه اصداری از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تایید گردیده است.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۴۴۰۶-۱۴۰۰/۱/۲ضمن احراز رابطه زوجیت طرفین که بموجب ان مهریه زوجه ۱۱۴عدد سکه تمام بهار ازادی بصورت عندالمطالبه تعیین گردیده و تا بحال مهریه پرداخت نشده و ایراد و دفاع موثری که‌ عدم پرداخت مهریه را توجیه نماید. ارایه نشده است.

ادعای فسخ نکاح در مانحن فیه موجه ندانسته است. و اجمالا استدلال نموده که اولا با توجه به مفهوم مخالف ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هرگاه بعد از نزدیکی به جهتی عقد نکاح فسخ گردد. و مهریه به قوت خود باقی است. بنابراین در مورد فوق بر فرض پذیرش جهات فسخ تاثیری در مهریه زوجه ندارد.

ثانیا دلیل مکفی و اقناعی برای فسخ نکاح وجود ندارد. زیرا وکیل خواهان دلیل فسخ نکاح را از باب اعمال تدلیس از سوی زوجه اعلام داشته‌اند درحالیکه دلیلی مبنی بر توسل زوجه به تدلیس وجود ندارد. تدلیس در واقع توسل به حیله و خدعه ایست که موجب فریب طرف مقابل شود. و در ازدواج فی مابین زوجین چنین حیله و خدعه ایکه موجب فریفته شدن زوج گردد به کار نرفته و یا حداقل دلیلی برای اثبات ان ارایه نشده است و بر فرض سابقه یک بیماری قبل ازدواج و در دورانی که زوجه در شرایط تحصیلی قبل از کنکور بوده باشند نمی‌تواند از مصادیق حیله و تقلب و تدلیس محسوب گردد.

زیرا زوجه در یک مرحله‌ای از حیث اشفتگی درسی شاید به یک بحران روحی دچار شده است که هیچوقت خانواده زوج این اتفاق را شروع یک بیماری روحی تلقی نمی‌نموده‌اند و این بحران و اشفتگی روانی نیز اثار و علایمی که بیانگر وضعیت روحی و روانی و شرایط کلامی و گفتاری زوجه باشد در پی نداشته است. در غیر اینصورت زوج زمان خواستگاری با گفتگو حین ازدواج متوجه رفتار غیر متعارف زوجه می‌گردید. و حتی زوج چندین سال با وی زندگی مشترک را در زیر یک سقف سپری و فرزند دار شده‌اند و خلاصه اینکه بیماری اولیه زوجه و حتی بستری شدن وی نمی‌تواند از مصادیق تدلیس و فسخ نکاح تلقی گردد.

ثالثا برابر مفاد ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی فسخ نکاح فوری است و زوج با وصف علم و اطلاع از وضعیت روحی و روانی زوجه بعداز شروع زندگی مشترک مدت‌ها با وی زندگی کرده و اگر شرایط روحی زوجه از ابتدا غیر قابل تحمل و غیر قابل انتظار و یا بعبارتی خلاف شرط بنایی متعارف بوده است. زوج باید در کوتاهترین زمان ممکن در جهت اعمال حق فسخ و انحلال نکاح اقدام می‌نموده است و اگر از ابتدا شرایط روحی و روانی زوجه حکایت از رفتار غیر معقول و یا تحرکات روحی و روانی غیر متعارف نبوده بلکه به مرور زمان و در اثر اضطراب‌های هنگام زایمان و سایر موقعیت‌های زندگی مشترک رفتارهای غیر ارادی در حد پیشرفته ظاهر گردیده است. این اوصاف را نمی‌توان از مصادیق جواز فسخ نکاح تلقی نمود زیرا ملاک و معیار شرایط فسخ نکاح، وجود اوصاف خاص از جمله‌ عدم سلامت روحی و روانی زوجه و غیره قبل از وقوع عقد نکاح می‌باشد.

مضافا باینکه زوج نیز به دلیل همین باور و پذیرش ارکان صحت عقد نکاح و عدم قابلیت جواز فسخ ان، دعوی صدور گواهی‌ عدم امکان سازش را مطرح نموده‌اند که خلاصه مفید ان نیز پیوست می‌باشد.

بنا به جهات یاد شده اولا دعوی فسخ نکاح غیر وارد تشیخص و حکم به بطلان ان صادر مینماید. ثانیا دعوی مطالبه مهریه را وارد دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸.۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اقای س. ع. ( زوج) را به پرداخت مهریه و هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله بشرح مذکور در رای در حق خواهان خانم س. ح. محکوم مینماید. وکیل زوج به رای صادره اعتراض و شعبه ۱۱ دادگاه طی دادنامه شماره ۹۳۰۳-۱۴۰۰/۱۲/۹ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید.

اقای س. ع. (زوج) با وکالت اقای ن. ک. در مهلت مقرر به رای اعتراض و فرجامخواهی نموده و پرونده پس از جری تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است. لوایح تقدیمی هنگام شور قرایت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه

در خصوص فرجام خواهی اقای س. ع. فرزند ق. ا. با وکالت اقای ن. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳-۱۴۰۰/۱۲/۹ صادره از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران متضمن تایید دادنامه شماره ۴۴۰۶-۱۴۰۰/۱/۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نور که بموجب ان دعوی مطروحه از سوی زوج مبنی بر فسخ نکاح را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان ان صادر نموده است.

با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر باینکه از ناحیه فرجامخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض رای صادره را ایجاب نماید. بعمل نیامده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد موثری در نحوه رسیدگی و صدور حکم مشهود نمی باشد. و فرجامخواهی با هیچیک از موارد مذکور در ماده۳۷۱ انطباق ندارد. لذا ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواه باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده می گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

 1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
 2. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
 3. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
 4. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
 5. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
 6. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
 7. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
 8. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
 9. طلاق عسر و حرج چیست؟
 10. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
 11. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
 12. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
 13. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
 14. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
 15. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
 16. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
 17. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
 18. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
 19. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
 20. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
 21. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
 22. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
 23. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
 24. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
 25. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
 26. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
 27. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
 28. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
 29. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
 30. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
 31. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
 32. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
 33. داوری در طلاق (رای دادگاه)
 34. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 35. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 36. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا