رای دادگاه

امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)

پیام رای دادگاه با موضوع امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل: در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورت عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.

شماره دادنامه قطعی: 9109970223001945

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ف. م. به طرفیت آقای م. ی. با وکالت آقای م. ه. به خواسته اثبات رجوع. با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات مشارالی‌ها و دفاعیات خوانده، ماحصل اظهارات خواهان که در جلسات رسیدگی بیان نموده، به این شرح است که در تاریخ ۱۰/۸/۸۸ از خوانده طلاق گرفتم. یک هفته بعد از طلاق در منزل دوستم بودم. پس از آن با خوانده صحبت کردم و توافق برای ادامه زندگی مشترک نمودیم و متعاقب آن به منزل مشترک برگشتیم و تا الان هم در منزل ایشان هستم و بارها با یکدیگر روابط زناشویی در طی دو سال گذشته داشته ایم، تقاضای صدور حکم بر اثبات رجوع دارم.

خوانده نیز به طور خلاصه بیان داشته ایشان تا ۸ ماه بعد از طلاق در منزل نبود پس از آن جهت ملاقات فرزند می‌آمد و اکثر روز‌ها در آنجا می‌ماند و حتی بعضی از شب‌ها هم در منزل من می‌خوابید. ما رجوعی به یکدیگر نداشتیم و روابط زناشویی نیز پس از طلاق برقرار نکرده ایم، تقاضای رد دعوی طلاق دارم. به نظر دادگاه آنچه که مسلم و محرز شده اینکه خواهان پس از وقوع طلاق مدت طولانی در منزل خوانده زندگی کرده است. شهود اقامه شده از طرف مشارالی‌ها بر صحت این موضوع شهادت داده اند.

تحقیقات محلی به عمل آمده نیز حاکی از تأیید اظهارات خواهان دارد، حتی خوانده نیز شخصاً زندگی کردن خواهان در منزل خوانده را نه تنها رد نکرده، بلکه مورد پذیرش قرار داده و آن را تأیید کرده است برقراری ارتباط خاص جنسی در طی مدتی که خواهان پس از وقوع طلاق در منزل خوانده زندگی کرده است اگر چه به طور قطع و یقین از نظر دادگاه اثبات نشده، لیکن بسیار محتمل بوده است.

ولی با وجود این تمام مراتب ذکر شده برای اثبات رجوع کفایت نمی‌کنند زیرا طلاق واقع شده فی مابین طرفین از نوع خلع بوده است و صرف تصمیم طرفین به ادامه زندگی مشترک و حضور خواهان در منزل خوانده ولو به مدت طولانی و حتی برقراری روابط جنسی فی نفسه برای وقوع رجوع به نحو شرعی کافی نیستند.

بلکه آنچه که در رجوع طرفین به یکدیگر اهمیت داشته و می‌بایست مراعات می‌شده این است که ابتدا خواهان می‌بایست به مهریه رجوع می‌کرده، در این صورت طلاقی که در واقع به صورت خلع واقع شده، به طلاق رجعی تبدیل گردیده و خوانده هم به لحاظ ایجاد حق رجوع می‌توانسته به خواهان رجوع نماید که در این صورت طلاق فی مابین باطل و شرعاً رابطه زوجیت مجدد بین طرفین برقرار می‌گردید.

در حالی که در مانحن فیه خواهان صراحتاً بیان داشته پس از طلاق با خواهان توافق در ادامه زندگی کردیم و اصلاً راجع به مهریه صحبتی نشد. به این معنا که نه من صحبتی از مهریه کردم و نه خوانده حرفی راجع به مهریه زد و پس از توافق به منزل ایشان رفتم و با هم زندگی را از نو شروع کردیم. بنابراین با توجه به اینکه اساساً خواهان به ما بذل رجوع نکرده است خوانده نیز شرعاً نمی‌توانسته به خواهان رجوع کند در نتیجه زوجیتی بین طرفین برقرار نشده و نامبردگان خارج از زوجیت شرعی مدتی با یکدیگر زندگی کرده‌اند و حتی برقراری روابط خاص جنسی احتمالی هم علقه زوجیت برای آنان ایجاد نکرده است.

علی هذا نظر به مراتب مذکوره، دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی خانم ف. م. صادر و اعلام می‌دارد. این رأی حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. م. به طرفیت آقای م. ی. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۶ – ۳۱/۵/۹۱ صادره از شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اثبات رجوع در ایام عده طلاق خلعی محکوم به رد شده است با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضی و توضیحات طرفین و مستندات رأی و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

 1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
 2. فرق طلاق با فسخ نکاح
 3. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
 4. فرق طلاق عدی و رجعی
 5. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
 6. فرق طلاق رجعی و بائن
 7. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
 8. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
 9. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
 10. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
 11. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
 12. طلاق عسر و حرج چیست؟
 13. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
 14. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
 15. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
 16. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
 17. فرق طلاق خلع و مبارات
 18. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
 19. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
 20. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
 21. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
 22. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
 23. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
 24. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
 25. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
 26. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
 27. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
 28. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
 29. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
 30. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
 31. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
 32. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
 33. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
 34. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
 35. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
 36. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
 37. داوری در طلاق (رای دادگاه)
 38. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 39. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 40. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)
 41. درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا