مقالات

نمونه رای ابطال معامله صوری ⚡️ و قوانین مرتبط

خلاصه رای دعوی بطلان معامله صوری:

دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند آن، در صورت انتقال بعدی موضوع معامله به موجب سند رسمی، باید به طرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان آقای م. ب. ر. با وکالت آقای ر. س. بطرفیت خواندگان آقای الف. و خانم‌ها پ. و ن. شهرت همگی ب. و خانم پ. الف. بخواسته بطلان معامله و ابطال سند قطعی شماره…-۱۳۸۵/۱۱/۳ دفتر اسناد رسمی…تهران در ارتباط به پلاک ثبتی شماره… و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه وکیل خواهان به ضمیمه دادخواست کپی دو برگ چک و کپی دادنامه شعبه ۱۰۳۰ جزائی تهران به شماره ۱۳۶۱و۱۳۶۰-۱۳۸۶/۱۱/۲۰ و کپی استعلام ثبتی را ضمیمه نمود و در شرح دادخواست و اظهارات جلسات دادرسی و لوایح تقدیمی اسناد موصوف را صوری و به جهت فرار از دین از سوی وراث مرحوم خ. ب. (صادرکننده سند تجاری) تنظیم نمود و نسبت به پرداخت وجه سند تجاری مورث‌شان اجتنابنمودند که علیرغم رای محکومیت کیفری و رای محکومیت مطالبه وجه مبادرت به انتقال سند و معامله مربوطه به مورث‌شان نمودند و آقای ح. الف. ل. د. طی لایحه ثبتی شماره ۴۱۵۲-۱۳۸۸/۱۱/۱۳ به ضمیمه فرم وکالتنامه خوانده اول تقدیم نمود و دادگاه در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ مبادرت به استعلام از دفترخانه…تهران مبنی بر ارسال سند انتقال مربوطه نمود که دفترخانه مربوطه به تاریخ ۱۳۸۸/۱۱/۱ مبادرت به ارسال سند تنظیمی موصوف نمود و وکیل خوانده اول لایحه ثبتی شماره…

-۱۳۸۸/۱۱/۱۷ تقدیم نمود که طلب ادعای خواهان نسبت به مورث موکلش را اثبات نشده بیان داشت و وجود وکالتنامه موکل از پدرش به تاریخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۸ به شماره… داشته و ایراد شکلی نیز مبنی بر عدم. حق. طرح این دعوی از ناحیه خواهان بیان نموده است و مجددا لایحه ثبتی شماره ۲۰۰۵-۱۳۸۹/۶/۱۴ با ضمائم مدارک تقدیم نمود و وکیل خواهان طی لایحه ثبتی شماره ۲۸۳۷-۱۳۸۹/۸/۱۲ مبادرت به تودیع خسارت احتمالی که محکمه به تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۴ اتخاذ تصمیم گرفته بود، نمودو دادگاه به تاریخ ۱۳۸۹/۸/۱۵ دستور موقت صادر نمود و محکمه استعلام از اجرای احکام شهید بهشتی مبنی بر وضعیت پرونده نمود و پاسخ واصله به شماره ثبت ۳۵۶۹-۱۳۹۰/۱۰/۱۳ حکایت از عدم قعطیت بوده و به همین جهت محکمه در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ قرار اناطه صادر نمود و لکن وکیل خواهان طی لایحه ثبتی شماره ۶۲۳-۱۳۹۳/۳/۲۵

به ضمیمه دادنامه تجدید نظر استان تهران نمود و محکمه بر اساس آن مبادرت به نقض قرار اناطه می‌نماید و اکنون دادگاه با توجهبه شرح فوق وفق ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی با توجهبه دفاعیات موثر وکیل خواهان و مدارک ابرازیامرفرار از دین و انتقال صوری انجام شده را دادگاه پذیرش نموده و دفاعیات وکیل خوانده اول را بلاوجه تلقی می‌نماید و به همین جهت دادگاه حکم به بطلان معامله و ابطال سند قطعی شماره…-۱۳۸۵/۱۱/۳ دفتر اسناد رسمی…تهران در ارتباط با پلاک ثبتی…بخش… تهران صادر و همچنین محکومیت بالمناصفه خواندگان به پرداخت مبلغ… ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید رای صادره نسبت به خوانده اول حضوری و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایر خواندگان غیابی و پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل واخواهی در همین محکمه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.


در خصوص دادخواست واخواهی واخواهانها خانم‌ها پ. افاق و پ. ب. و ن. ب. همگی با وکالت الف. ب. با وکالت آقای س. ع. ح. بخواسته واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۰۸-۱۳۹۳/۳/۳ شعبه ۳۱ تهران، نظر به اینکه وکیل واخوانده در اظهارات جلسه دادرسی ایراد شکلی به سمت وکیل واخواهانها نمود که محکمه برابر دفاعیه وکیل واخواه و اینکه اسناد وکالت حکایت از امر مرجع قضائی داشته و امر کلی بوده و با این قید واخواهی را نیز شامل می‌شود محکمه ایراد وکیل واخوانده را به هیچ وجه پذیرش نداشته و قرار رد صادر می‌نماید ولکن در باب واخواهی واخواهانها محکمه پذیرش نداشته زیرا واخواهانها ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی موصوف شود تعرفه ننموده و دادگاه هم دلیلی بر گسستن آن مشاهده نمی‌نماید و به همین جهت دادگاه ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تایید تمامی مفاد دادنامه فوق الاشاره صادر می‌نماید رای صادره پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

مشاوره حقوقی

رای دادگاه تجدیدنظر بطلان معامله صوری

درخصوص تجدیدنظرخواهی پ. الف. و پ. و ن. ب. با وکالت س. ع. ح. پ. بطرفیت م. برازنده با وکالت ر. س. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۴-۱۳۹۳/۱۰/۲۱ صادره از شعبه ۳۱ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی به شماره ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ مبنی بر حکم ببطلان معامله و ابطال سند قطعی…مورخ ۱۳۸۵/۱۱/۳ دفتر اسناد رسمی… تهران مربوط به پلاک ثبتی… واقع در بخش … تهران تائید گشته است، با عنایت به بررسی اوراق پرونده و اینکه پلاک ثبتی مذکور در مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲ بموجب سند رسمی … دفتر اسناد رسمی… تهران به آقای ع. ر. ی. انتقال یافته است.

و ضرورت داشته است که خواهان بدوی دعاوی ابطال معاملات را بطرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح نماید بنابراین دادگاه به استناد تبصره ماده ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض دادنامه مذکور قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید. ودر خصوص تجدیدنظرخواهی افشین ب. با وکالت س. ع. ح. پ. بطرفیت م. برازنده را نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ که بموجب آن قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به لحاظ انقضای مدت صادر گشته است، قطع نظر از نقض دادنامه ۱۱۲۴ بشرح مذکور، بلحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته صحیح صادر گشته است و ایرادی برآن وارد نیست دادنامه عیناً تائید می‌گردد. این رای قطعی است.

– شماره دادنامه قطعی: 8809980229100354

 

قوانین مرتبط با ابطال معامله صوری

ماده 218 قانون مدنی:

هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.


ماده 218 قانون مدنی مکرر:

هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلائل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.


ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.


ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی:

در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

 

[ وکیل مرتبط: وکیل کیفری ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا