مقالات

نمونه رای تصرف عدوانی در مال مشاع ⚡️ قوانین مرتبط

1) نمونه رای تصرف عدوانی در اموال مشاع

بزه تصرف عدوانی در اموال مشاع قابل تحقق است.

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/07/03

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای الف. ن. دائر به تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت خانم ن. ق با وکالت آقای ع. ن. دادگاه با عنایت به شکایت شاکی واظهارات گواه ونظریه کارشناس ومدافعات مقرون به اقرار متهم و ملاحظه متن کیفرخواست تنظیمی بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده 690 از قانون مجازات اسلامی و بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درامدهای دولت متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت ورفع تصرف واعاده رفع به حال سابق محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۷۳مورخ ۹۴/۱۱/۲۶ صادر شده از شعبه ۱۱۴۱دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن به اتهام تصرف عدوانی مشاعات موضوع شکایت خانم ن. ق، به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظریه کارشناس منتخب دادسرای مربوط، تصمیم مورخ ۹۵/۶/۲۹ این دادگاه و اقدامات قضایی دادگاه بدوی و دادسرا، دادنامه معترضٌ عنه موافق موازین اصدار یافته ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض قابل توجهی که موجبات بی‌اعتباری و نقض دادنامه را فراهم آورد بعمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظر خواهی، با استناد به مفهوم بند ث ماده ۴۵۰ و وحدت ملاک از بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

2) نمونه رای تصرف عدوانی شریک در مال مشاع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام اقای ع. ط. دائر به تصرف عدوانی مشاعات وایجاد مزاحمت ملکی موضوع شکایت اقای م. ن. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده وتحقیقات انجام شده و مدافعات متهم ومبانی جلب دادرسی صادره مجموعا بزه انتسابی را محرز دانسته مستند به ماده ۶۹۰ از قانون مجازات مصوب ۷۵ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۸۶ مصوب ۹۲ متهم را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس ورفع تصرف از مشاعات و اعاده وضع به حالت سابق محکوم می‌نماید در خصوص عنوان ایجاد مزاحمت ملکی مندرج در کیفر خواست اعلام می‌دارد اتهام متهم تصرف مشاعات است که حکم آن صادر گردید به عبارتی فعل ارتکابی متهم منصرف است به تصرف نه ایجاد مزاحمت ملکی صرف نظر از اینکه قانون مجازات و تعزیرات فاقد چنین عنوان اتهابی می‌باشد رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ع. ط. نسبت به دادنامه شماره ۷۷۱-۹۵۰ صادره از شعبه ۱۱۴۱ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام تصرف عدوانی مشاعات به پرداخت جزای نقدی به میزان ده میلیون ریال و رفع تصرف از مشاعات محکوم گردیده است.

با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است وبر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و  تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست ودادنامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.

لذا اعتراض تجدید نظر خواه قابل انطباق با جهات مقرردر ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدید نظر خواسته را تائید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است.

قوانین مرتبط با نمونه رای تصرف عدوانی در مال مشاع

ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی:

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.


ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات):

هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها،‌ منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.


ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری:

جهات تجدید نظرخواهی به شرح زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه

ب- ادعای مخالف بودن رای با قانون

پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادر کننده رای یا وجود یکی از جهات رد دادرس

ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی

تبصره- اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می‌شود.


 

[ وکیل مرتبط: وکیل کیفری / وکیل ملکی ]

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا