رای دادگاه

درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)

پیام رای دادگاه با موضوع درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج: منظور از ناباروری زوج (که به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد) ناتوانی زوج از فرزند آوری به طور طبیعی است لذا امکان بچه دار شدن از طرق دیگر، نافی حق زوجه در تقاضای طلاق نیست.


+ شماره دادنامه قطعی: 9309970907200178

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ بانو ز. ز. با وکالت آقای م. م. وکیل مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه که پایه وکالت او در وکالت نامه درج نشده است به استناد سند ازدواج شماره ۱۰۹۴۳ – ۱۰/۱۰/۱۳۸۳ دفتر ازدواج شماره. . . حوزه ثبتی خوانسار دادخواستی به خواسته صدور گواهی‌عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج به واسطه بیماری خوانده به طرفیت آقای ک. س. تقدیم و وکیل خواهان توضیح می‌دهد حسب سند ازدواج موکل همسر دائمی خوانده است و مهریه او ۲۴۶ عدد سکه بهار آزادی است باگذشت مدت ۸ سال از زندگی مشترک به علت بیماری زوج بچه دار نشده و با مراجعات مکرر به پزشک متخصص بیماری او درمان نشده است با تقدیم تصویر مدارک پزشکی و تحقق شرایط ضمن عقد تقاضای رسیدگی می‌شود (دادگاه عمومی حقوقی خوانسار) در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ با حضور وکیل خواهان و خوانده تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و خوانده در قبال آن توضیح می‌دهد مدافعات من به شرح لایحه پیوست می‌باشد.

وکیل خواهان تقاضای معرفی خوانده به پزشکی قانونی را می‌نماید پزشکی قانونی استان اصفهان طی نامه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ اعلام می‌کند از آقای ک. س. فرزند ج. در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ معاینه به عمل آمد نتیجه اسپرموگرام نامبرده رؤیت شد با توجه به تعداد کم اسپرم و حرکات ناچیز آن‌ها هرچند عقیم محسوب نمی‌گردد لیکن امکان بارورسازی نامبرده در شرایط طبیعی وجود ندارد و نیاز به روش‌های کمک باروری آزمایشگاهی دارد دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۰۰۰۴۰ – ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ با شرح دعوای خواهان و احراز رابطه زوجیت و ملاحظه پاسخ شماره ۴۶۵۷۵ – ۲۴/۱۲/۹۱ پزشکی قانونی که دلالت بر عدم عقیم بودن زوج و با روش آزمایشگاهی امکان باروری خواهان وجود دارد لذا دعوای خواهان را ثابت ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ حکم به ردّ دعوای مشارالی‌ها را صادر و اعلام می‌دارد.

پس از ابلاغ رأی زوجه با وکالت آقای م. نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می‌کند شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با حضور وکیل تجدیدنظرخواه و خوانده تشکیل جلسه می‌دهد وکیل خواهان خواسته موکل خود را تکرار و اظهار می‌دارد موکل برای مداوای زوج اقدام پزشکی نموده ولی مؤثر واقع نشده زوجه اظهار می‌دارد من شاغل هستم و روزها باید سرکار بروم و کارخانه انجام می‌دهم زوج قادر به بچه دار شدن نیست او مرا آزار می‌کند ده عدد سکه بهار آزادی از مهریه‌ام را در قبال طلاق بذل می‌کنم و مهریه خود را مطالبه کردم جهیزیه در نزدم می‌باشد.

خوانده اظهار می‌دارد دفاع اینجانب به شرح لایحه تقدیمی است اگر زوجه تمام مهریه خود را بذل کند او را طلاق نمی‌دهم ولی اگر به من مهلت بدهد تا برای درمان به پزشک مراجعه کنم امکان بچه دار شدن زنم وجود دارد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند داوران زوجه و زوج در تاریخ‌های ۱۶ – ۲۰/۷/۱۳۹۲ نظرات خود را تقدیم می‌کنند دادگاه در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ در وقت فوق العاده تشکیل جلسه می‌دهد با توجه به اظهارات زوج مبنی بر اینکه ممکن است زوجه مشکل نازایی داشته باشد لذا زوجه را برای معاینه به پزشکی قانونی استان اصفهان معرفی که مرجع مذکور طی نامه شماره ۳۰۱۱۹/م/۲ – ۴/۹/۱۳۹۲ اعلام می‌کند از بانو ز. ز. فرزند ح. معاینه به عمل آمد نامبرده از نظر متخصصان زنان دارای قدرت باروری می‌باشد لذا دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ با شرح دعوای تجدیدنظرخواه و اظهارات وکیل نامبرده و مدافعات تجدیدنظر خوانده و نظرات پزشکی قانونی در مورد علت نابارور نمودن زوج و باردارشدن زوجه و اینکه زوجه تعداد ده عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را در قبال طلاق بذل و قبول بذل نموده و نظرات داوران استدلال می‌کند.

نظر به اینکه زوجه مشکل بارور شدن ندارد و ازاین جهت سالم می‌باشد و نامبرده حق دارد از نعمت خداوندی صاحب فرزند شدن از زندگی خود (به طور مطلوب) استفاده نماید و تحمیل زندگی در وضعیت فعلی (مشقتی است که بر وی تحمیل) خواهد شد لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مشارالی‌ها مستنداً به مواد ۱۱۱۹ – ۱۱۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۴ -۲۷ – ۲۹ – ۳۲ – ۳۴ قانون حمایت خانواده با احراز تحقق شرط ده از شرایط ضمن عقد با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به طلاق زوجه را صادر و توضیح می‌دهد زوجه با استفاده از وکالت تفویضی دریکی از دفاتر رسمی طلاق حضور یافته و با بذل ده عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود و قبول بذل از سوی زوج خود را به طلاق خلعی مطلقه نماید زوجه در مورد مهریه خود اقدام کرده و جهیزیه خود را تحویل گرفته است و نسبت به نفقه معوقه ادعایی ندارد و اعتبار رأی پس از قطعیت آن شش ماه تمام می‌باشد در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ آقای ک. س. نسبت به آن فرجام خواهی می‌کند که پرونده پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد.

ضمناً متذکر می‌گردد تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه در پرونده به نظر نرسید. و این شعبه طی تصمیم شماره ۱۲۸۰ – ۴/۱۲/۱۳۹۲ پرونده را جهت اقدام به دفتر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارسال می‌دارد. «تصمیم شعبه»؛ (با بررسی اوراق پرونده مشخص می‌شود رأی فرجام خواسته به شماره ۱۰۵۲ – ۹/۹/۱۳۹۲ شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به فرجام خواه آقای ک. س. ابلاغ نشده است و با توجه به تاریخ صدور رأی دادگاه تجدیدنظر استان مذکور ۹/۹/۱۳۹۲ و تاریخ تقدیم دادخواست فرجام خواهی (۱/۱۱/۱۳۹۲) ملاحظه رأی ابلاغ شده دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان برای محاسبه مهلت فرجام خواهی ضرورت دارد لذا پرونده در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد عیناً جهت ملاحظه اعضاء محترم دادگاه تجدیدنظر استان و دستور لازم برای رفع نقص به دفتر دادگاه مذکور پرونده اعاده می‌گردد) پس از اعاده پرونده دفتر شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رأی ابلاغ شده به فرجام خواه که در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ بوده پیوست پرونده کرده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض فرجام خواه وارد نیست و رأی دادگاه با توجه به رسیدگی‌های به عمل آمده و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی‌باشد و نظر به شرط مقرر بین طرفین و فرزند دار نشدن زوجه بیش از شرط مورد توافق بین زوجین و اینکه مدافعات فرجام خواه برای ردّ دعوا زوجه و پیشنهاد وی برای بچه دار شدن از طرق دیگر، تکلیف شاق و مالایطاق است که خلاف شرع و انصاف بوده و زوجه موافق با آن نبوده لذا مستنداً به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ رأی فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.

برای دریافت مشاوره حقوقی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاوره حقوقی

عنواین مرتبط با دعاوی طلاق در رویه دادگاه‌ها:

 1. انواع طلاق در فقه و قانون ایران
 2. فرق طلاق با فسخ نکاح
 3. طلاق رجعی + هزینه طلاق رجعی
 4. فرق طلاق عدی و رجعی
 5. طلاق بائن + انواع طلاق بائن
 6. فرق طلاق رجعی و بائن
 7. طلاق مبارات | کراهت زوجین از یکدیگر
 8. طلاق توافقی | مراحل و مدارک
 9. طلاق از طرف مرد | مراحل و مدارک
 10. طلاق از طرف زن | مراحل و مدارک
 11. صلاحیت دادگاه خانواده (محلی و ذاتی)
 12. طلاق عسر و حرج چیست؟
 13. دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن (مصادیق عسر و حرج زوجه)
 14. تاثیر بذل مهریه بر اثبات عسر و حرج زوجه (رای دادگاه)
 15. طلاق به دلیل کراهت زوجه | تنفر از شوهر
 16. طلاق خلع؛ طلاقی با بذل مهریه و رضایت شوهر
 17. فرق طلاق خلع و مبارات
 18. طلاق خلع بدون رضایت شوهر امکان دارد؟
 19. آیا زن میتواند با بخشش مهریه طلاق بگیرد؟
 20. طلاق به علت عدم تعادل روانی (اثبات بیماری روانی)
 21. فسخ نکاح به دلیل بیماری روانی زوجه (رای دادگاه)
 22. طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه + نمونه دادخواست
 23. درخواست طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه (رای دادگاه)
 24. درخواست طلاق زوجه به دلیل پرخاشگری زوج (رای دادگاه)
 25. طلاق بخاطر بد دهنی مرد [سوء رفتار زوج ناشی از فحاشی] (رای دادگاه)
 26. طلاق به دلیل بچه دار نشدن زن | نازایی زوج و زوجه
 27. درخواست فسخ نکاح به دلیل نازایی زوجه (رای دادگاه)
 28. درخواست طلاق زوجه به علت ناباروری زوج (رای دادگاه)
 29. خواندن صیغه طلاق بدون حضور مرد یا زن ⚡️ عدم حضور در دفترخانه زوج یا زوجه
 30. لغو درخواست طلاق ⚡️ پس گرفتن درخواست طلاق
 31. تجویز ازدواج مجدد در صورت عدم ایفای وظایف زناشویی از سوی زوجه (رای وحدت رویه 716)
 32. قابلیت فرجام خواهی کلیه دعاوی مربوط به طلاق (رای وحدت رویه 666)
 33. امکان رجوع زوج از اعطاء وکالت در طلاق به زوجه (رای دادگاه)
 34. امکان رجوع در طلاق خلع در صورت رجوع از بذل (رای دادگاه)
 35. تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج (رای دادگاه)
 36. توکیل وکالت در طلاق اعطایی به زوجه (رای دادگاه)
 37. داوری در طلاق (رای دادگاه)
 38. درخواست فسخ نکاح به دلیل ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 39. فسخ نکاح به دلیل عدم اعلام ازدواج سابق زوجه (رای دادگاه)
 40. درخواست طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج (رای دادگاه)
 41. درخواست طلاق به دلیل غیبت زوج (رای دادگاه)

اگر به مشاوره حقوقی تلفنی فوری نیاز دارید بر روی "مشاوره با وکیل" کلیک نمایید.

مشاوره با وکیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا